-Dere er sammen med Hallingdal det mest ambisiøse og foroverlente av Vikens 12 regionråd. Dere to er også de eneste som har framforhandlet en partnerskapsavtale, et viktig dokument med gode forpliktelser som bør videreføres inn i ‘nye’ Østfold, innledet Jakobsen til sentrale politikere og kommuneledere fra de fire kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet. I tillegg møter fylkeskommunen, Stortingsrepresentanter, Statsforvalter, KS, Osloregionen, rektorene ved de videregående skolene og næringsselskapene i regionrådsmøtene, som dermed samler rundt 30 personer seks ganger i året.

Askim videregående skole og vertskap for møtet denne gangen., og Vigdis Gjerberg, rektor ved ønsket velkommen. Askim vgs er en skole med 1160 elever, 60 klasser og over 200 ansatte. Hun fortalte om forskjellige linjer, internasjonalt samarbeid, samspill med kommunene og lokale prosjekter, som fortene.no og linjevalg opp mot den kommende filmbyen Studio City.

Neste møte i regionrådet:

Fredag 28. april, nettopp i Skiptvet. Da er ny rådmann Hasse Ekman og ordfører Anne-Grethe Larsen vertskap.

Osloregionen

Øyvind Såtvedt er direktør i Osloregionen IPR, som samler 65 kommuner på Østlandet. De samler interessene på sentrale samferdsels-, nærings-, klima-, areal- og rekrutteringssatsinger. Også han roste det samarbeidet som er i Indre Østfold nå. – Jeg tror hele Østlandet føler med den dynamikken og den veksten som er i deres region. Såtvedt fortalte også at Osloregionen nå kommer med en støtteerklæring til intensivordninger for norsk filmproduksjon, som er så viktig for etableringen av Studio City på Brennemoen.

Hilde Brandsrud er styremedlem i Norsus, et Østfold-initiert forskningsinstitutt med 28 ansatte. Indre Østfold-regionen er en av aksjonærene og bør se hvordan de kan hente ut flere positive effekter av denne nærheten.

Ole Andrè Myhrvold og Ingjerd Schou representerte Stortingsbenken, og Ole Andre fortalte om aktuelle saker fra Stortinget som er viktige for Indre Østfold. Blant annet kommende NTP, om framtidig organisering av domstolene (blir det igjen Heggen og Frøland?), styrking av lokal politi, statsbudsjett 2024 og samspillet med Regjeringen av flyktningsituasjonen fra Ukraina.

Viktig pendlerforening for Indre Østfold

Ronny Aukrust, leder av pendlerforeningen i Indre Østfold, fortalte om pendlerforeningens mål, arbeid og organisering. De samarbeider godt med kommunene om felles mål – både for bedre buss- og togtilbud – både på kort sikt, men også etter at Blixtunnelen igjen er i drift.

Regionrådet vedtok en uttalelse som støtter Pendlerforeningens innspill vedr. togtilbudet framover.

  • To tog i timen, og videreføring av persontog til Sarpsborg og Fredrikstad er sentrale mål.
  • Sikre den vedtatte avgreningen fra Ski mot Kråkstad – og at togene fra Østre Linje vil gå igjennom tunellen «for all framtid».

Erik Unaas, som er samferdselsansvarlig i Indre Østfold kommune, fulgte opp med en redegjørelse og status for flere temaer og enkeltinnspill gjort i regionrådet.

Regionrådet hadde også en egen sekvens om hvordan vi styrker oss som støttespillere for næringslivet, for framtidige arbeidsplassvekst og økt attraktivitet. Næringssjef Terje Myrseth i Indre Østfold og daglig leder Bjørn Lier om Næringshagen Østfold, som nylig har etablert seg i Ørje, hadde hver sin innledning.

Sirkulærøkonomi

Dagens siste tema var «sirkulærøkonomi» i kommunene Indre Østfold. Det var innlegg fra miljøplanlegger og klimakontakt Marit Haakaas i Indre Østfold kommune, kommunalsjef areal og infrastruktur i Rakkestad Espen Jordet, rådmann i Skiptvet Per Egil Pedersen og miljøvernkonsulent i Marker Ann Kristin Halvorsrud.

Regionrådet vedtok å samarbeide enda tettere om sirkulær økonomi og vil følge opp med en enkel strategi for sirkulær økonomi i et kommende regionråd.

Regionleder Saxe Frøshaug var raus med blomster og takk til aktørene på møtet. En ekstra oppmerksomhet til Skiptvets rådmann Per Egil Pedersen, som var på sitt siste regionrådsmøte. Fra 1. mars går han over i pensjonistenes rekker.

Neste regionrådsmøte

Fredag 28. april, nettopp i Skiptvet. Da er ny rådmann Hasse Ekman og ordfører Anne-Grethe Larsen vertskap.