Fylkesråd i Viken, planavdelingen og påtroppende fylkesdirektører i de nye fylkene har vært på rundreise til de 12 regionrådene i Viken og i kommunenes formannskap. Målet for turen er å drøfte tanker om hvordan det framtidige kart og plandokumenter. Det ble både informativt, saklig og gode meningsytringer da formannskapene i Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet var samlet på Brennemoen. Dette er en møteform som vi opplagt kan gjenta i andre sammenhenger. Her samarbeides det godt på tvers både av kommune- og partigrenser.

Siden plangrunnlagene for de nye regionale planene ikke skal gjennom en ordinær høringsprosess, er det behov for egne lokalpolitiske møter og drøftinger for å sikre både forankring og legitimitet til plangrunnlagene i de nye fylkene. Dette initiativet er et grep for å imøtekomme flere kommuners tidligere innspill om bredere lokalpolitisk medvirkning. En regionstilnærming gjør det mulig å drøfte spørsmål og temaer som er særlig relevante for en gitt kommuneregion. Videre får regionene en mulighet til å gi et signal til fylkeskommunen om hva som blir viktig fra deres perspektiv i regional planlegging fremover. De nye fylkesplanene vedtas av det nye fylkestinget tidlig neste år.