Møte 11. september 2020

 • 33/2020          Regional Planstrategi
  Linda Duffy, fagkoordinator Samfunnsutvikling og tverrfaglig samordning i Viken fylkeskommune, presenterte forslaget til Regional Planstrategi 2020-2024; Veien til et bærekraftig Viken. Høringsutkastet ligger ute til offentlig ettersyn og høringsfristen er 25. september. 
  Beslutning:
  Regionrådet og Rakkestad kommune slutter seg til det utsendte forslaget til høringssvar.
  Se Duffys presentasjon her:
  Se høringssvaret fra Indre Østfold regionråd her:
   
 • 34/2020          Partnerskapsavtale mellom regionrådene og Viken fylkeskommune.
  En generell partnerskapsavtale er under utarbeidelse. Utkast til avtale er sendt ut i forkant av møtet. Regionrådet hadde ingen innspill til utkastet og ga sin tilslutning til avtalen.
  Den generelle partnerskapsavtalen finner du her:
   
 • 35/2020          Høring KVU Terminalstruktur i Oslofjordområde
  Ingeborg Degnes Langeland presenterte planene for en terminal på Alnabru og Indre Østfold kommunes høringsuttalelse til KVU’en.  
  Ingeborg Degnes Langelands presentasjonfinner du her:
  Høringsuttalelsen fra Indre Østfold regionråd:
 • 39/2020          Status: Korona; testing på grensen og felles dugnad i Indre Østfold.

  Beslutning:
  Regionrådet besluttet å sende brev til næringsministeren med en oppfordring om at statlige støtteordninger videreføres når lokale utbrudd av Covid 19 fører til at kommunen pålegger lokale bedrifter å stenge ned. Den enkelt kommune har ikke økonomisk handlingsrom til å kunne gi slik støtte. Sekretariatet utarbeider et utkast til brev. Brevet sendes fra ordførerne i Indre Østfold regionråd og ordfører i Rakkestad. Brevet legges så på regionrådet og kommunens nettsider.
   

 

Møte 29. mai 2020