Persontrafikken mellom Rakkestad og Sarpsborg ble innstilt sommeren 2002, og det er ikke kjørt rutegående godstrafikk på Østre Linje siden tidlig 2000-tallet.

I forbindelse med behandling av Innst. S 357 (2018-2019), opplyses det i brev fra Samferdselsdepartementet ved daværende statsråd, datert 6. mai 2019, at Jernbanedirektoratet tar sikte på å gjennomføre en utredning av nødvendige tiltak og markedspotensialet for gods- og persontrafikk på Østre Linje i 2020.

Indre Østfold regionråd er ikke kjent med status i denne utredning og ønsker å presisere vårt behov for kunnskap i våre planprosesser.

Indre Østfold regionråd har sendt et brev til Jernbanedirektoratet. I brevet ber regionrådet om at arbeidet med å belyse muligheter og utfordringer knyttet til økt person- og godstrafikk på Østre Linje gjennomføres så raskt som mulig. Kunnskapsgrunnlaget vil inngå i arbeidet med med mer koordinert lokalt og regionalt samarbeid for å vurdere alle sidene av det å få økt person- og godstrafikk på Østfoldbanens Østre linje.

Les hele brevet som er sendt til Jernbanedirektoratet i vedlagte dokument. Brevet ble sendt 1. desember 2020.

Person- og godstrafikk på Østfoldbanens Østre linje.pdf