Trond uttalte seg på vegne av kommunedirektør-/rådmannskollegiet i Indre Østfold, og var bekymret for kommuneøkonomien derrson forslaget skulle gå igjennom.

-Inntektene, med grunnlag i årets tall, svekkes for oss fire med hele 15,1 millioner kroner, sa Kallum. Tilsvarende tendens ser vi også i de andre Østfold-kommunene, og Kallum mente dette er et dårlig grunnlag når vi nå skal bygge det nye fylket sammen.

Regionrådet oppfordrer til at vi nå står sammen i Østfold og setter press sammen med vår Stortingsbenk. En høring på NOU’en behandles i Regionrådet på deres neste møte, fredag 21. oktober med en uttalelse forberedt av rådmennen. Mye av denne høringen vil påvirke nye Østfold fylke, så dette bør være et prosjekt som vi ser på sammen.

Inntektssystemutvalgets forslag

1) Etablere et jevnere skattegrunnlag og sterkere utjevning av inntekter,
2)Nasjonale satser for kommunenes skatt på inntekt og formue, men litt større frihet for kommunene til å bestemme satser for eiendomsskatt,
3)Formuesskatten halveres og erstattes med inntektsskatt (utbytte ut av grunnlaget bør vurderes), 4)Dagens utjevning av skatteinntekter videreføres, men suppleres med egen utjevningsordning for eiendomsskatt fra kraftanlegg, konsesjonskraftsinntekter og havbruksinntekter –symmetrisk utjevning med kompensasjonsgrad på 10 prosent.